Có 1 kết quả:

Zhàn pó

1/1

Zhàn pó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient kingdom in the South of Vietnam c. 200-1693