Có 1 kết quả:

Hé Yìng qīn

1/1

Hé Yìng qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

He Yingqin (1890-1987), senior Guomindang general