Có 1 kết quả:

hé jì yú shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) of what use is it
(2) (idiom)