Có 1 kết quả:

hé xǔ rén

1/1

hé xǔ rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) what kind of person