Có 1 kết quả:

yú yuè ㄩˊ ㄩㄝˋ

1/1

yú yuè ㄩˊ ㄩㄝˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alternative term for fourth lunar month