Có 1 kết quả:

yú bō

1/1

yú bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aftermath
(2) repercussions
(3) fallout