Có 1 kết quả:

yú rè

1/1

yú rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) residual heat
(2) surplus heat
(3) fig. old people's capacity for work