Có 1 kết quả:

yú huáng

1/1

yú huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) large warship
(2) name of warship of Wu kingdom during Spring and Autumn period