Có 1 kết quả:

yú chē

1/1

yú chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

emperor's carriage

Một số bài thơ có sử dụng