Có 1 kết quả:

yú xiàng

1/1

yú xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remainder term (math)
(2) remainder
(3) residue