Có 1 kết quả:

fó shǒu guā

1/1

fó shǒu guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chayote or alligator pear (Sechium edule)