Có 1 kết quả:

Fó jiào tú

1/1

Fó jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Buddhist