Có 1 kết quả:

Fó lǎng gē

1/1

Fó lǎng gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Franco (name)
(2) Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975