Có 1 kết quả:

Fó lǎng jī

1/1

Fó lǎng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Portuguese (Ming era loanword)