Có 1 kết quả:

Fó lǎng jī

1/1

Fó lǎng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Portuguese (Ming era loanword)