Có 1 kết quả:

Fó lǎng jī pào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Western (or Western-style) cannon of the Ming era