Có 1 kết quả:

Fó lǎng jī chòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Western (and so styled) cannon of the Ming era