Có 1 kết quả:

fó hào

1/1

fó hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

one of the many names of Buddha

Một số bài thơ có sử dụng