Có 1 kết quả:

Fó tuó

1/1

Fó tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Buddha
(2) transliteration of Sanskrit
(3) the all-enlightened one

Một số bài thơ có sử dụng