Có 1 kết quả:

Fó xiāng gé

1/1

Fó xiāng gé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tower of Buddhist incense in Summer Palace 頤和園|颐和园[yi2 he2 yuan2], Beijing