Có 1 kết quả:

zuò xīng

1/1

zuò xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maybe
(2) possibly
(3) there is reason to believe