Có 1 kết quả:

zuò niè

1/1

zuò niè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sin

Một số bài thơ có sử dụng