Có 1 kết quả:

zuò duì

1/1

zuò duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set oneself against
(2) to oppose
(3) to make a pair