Có 1 kết quả:

zuò shòu

1/1

zuò shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 做壽|做寿[zuo4 shou4]