Có 1 kết quả:

zuò zhàn shī zōng rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

missing in action (MIA) (military)