Có 2 kết quả:

zuó liaozuò liào

1/2

zuó liao

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) condiments
(2) seasoning

zuò liào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồ gia vị