Có 1 kết quả:

zuò suì

1/1

zuò suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) haunted
(2) to haunt
(3) to cause mischief