Có 1 kết quả:

zuò bà

1/1

zuò bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drop (subject etc)

Một số bài thơ có sử dụng