Có 1 kết quả:

zuò zhèng néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

competence