Có 1 kết quả:

zuò zéi

1/1

zuò zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be a thief