Có 1 kết quả:

nǐ zhēng wǒ duó

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you fight, I snatch (idiom); to compete fiercely offering no quarter
(2) fierce rivalry
(3) tug-of-war