Có 2 kết quả:

nǐ ménnǐ men

1/2

nǐ mén

phồn thể

Từ điển phổ thông

các bạn, các anh (ngôi thứ 2 số nhiều)

Một số bài thơ có sử dụng