Có 1 kết quả:

nǐ qíng wǒ yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to both be willing
(2) mutual consent