Có 1 kết quả:

nǐ kàn zhe bàn ba

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) You figure it out for yourself.
(2) Do as you please.