Có 1 kết quả:

nǐ zǒu nǐ de Yáng guān Dào , wǒ guò wǒ de dú mù qiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you hit the high road, I'll cross the log bridge (idiom)
(2) fig. you go your way, I'll go mine
(3) you do it your way, I'll do it mine