Có 1 kết quả:

pèi huán

1/1

pèi huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ring-like jade belt pendant