Có 1 kết quả:

jiā rén cái zǐ

1/1

jiā rén cái zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful lady, gifted scholar (idiom)
(2) pair of ideal lovers

Một số bài thơ có sử dụng