Có 1 kết quả:

jiā miào

1/1

jiā miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wonderful
(2) beautiful (calligraphy)