Có 1 kết quả:

shǐ shòu shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hurt