Có 1 kết quả:

shǐ tuán

1/1

shǐ tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diplomatic mission