Có 1 kết quả:

shǐ huài

1/1

shǐ huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play dirty tricks
(2) to be up to mischief