Có 1 kết quả:

shǐ róng yì

1/1

shǐ róng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to facilitate