Có 1 kết quả:

shǐ chéng

1/1

shǐ chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cause
(2) to render