Có 1 kết quả:

shǐ rán

1/1

shǐ rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to make it so
(2) to dictate

Một số bài thơ có sử dụng