Có 1 kết quả:

shǐ shēng qì

1/1

shǐ shēng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to displease