Có 1 kết quả:

shǐ yòng shù liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

usage (i.e. extent of use)