Có 1 kết quả:

shǐ jié tuán

1/1

shǐ jié tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a diplomatic group
(2) a delegation