Có 1 kết quả:

shǐ gāo guì

1/1

shǐ gāo guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dignify