Có 1 kết quả:

kǎn jià

1/1

kǎn jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bargain
(2) to haggle with a peddlar