Có 1 kết quả:

zhí nǚ xu ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) brother's daughter's husband
(2) niece's husband